kaikeba

标签“ConcurrentHashmap”的内容

Java ConcurrentHashmap 解析

Java ConcurrentHashmap 解析

2人评论
总体描述: concurrentHashmap是为了高并发而实现,内部采用分离锁的设计,有效地避开了热点访问。而对于每个分段,Concurren...